Lidmaatschap en contributie


Aan het lidmaatschap van de vereniging zijn zowel rechten als plichten verbonden. Deze rechten en plichten vangen aan op het moment dat men zich heeft ingeschreven als lid door middel van een inschrijfformulier. Het lidmaatschap eindigt op het moment dat men zich schriftelijk als lid weer afmeld. In de tussenliggende periode is ieder lid een contributie verschuldigd afhankelijk van de categorie waarvoor men zich heeft aangemeld. Voor verdere rechten en plichten kunt u terecht op de site van de diverse afdelingen of bij het bestuur van de diverse commissies. Tevens wordt ieder lid geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen.

 

Lid worden

 

Voetballid worden van sv RKDEO is mogelijk indien wij plaats hebben om u ook daadwerkelijk te laten spelen bij de door u gewenste afdeling.

Om lid te worden van de vereniging meldt u zich aan bij een van onderstaande personen:

 

Jeugdvoetbal: Henk van der Sman (015-3108583/06-28889075)

Jeugdvoetbal NIKIES, JO8 en JO9: Marina Heskes (marinaheskes@rkdeo.nl

 

Zaalvoetbal: Aad van de Sande (06-22167114)

 

Seniorenvoetbal: Henk van der Sman (015-3108583/06-28889075)

 

Deze mensen kunt u eventueel ook bereiken via het algemene nummer 015-3109577 of vraag naar ze in het clubgebouw.

 

Ook kunt u uw vragen of wijzigingen per mail doorgeven. Het email adres dat u kunt gebruiken is: ledenadm@rkdeo.nl

 

Inschrijfformulier*: door middel van acceptatie van dit inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld wordt men lid.

Vul het formulier in en neem het mee bij uw aanmelding. Formulieren zijn ook in het clubgebouw verkrijgbaar

Voor een lidmaatschap van andere afdelingen van sv RKDEO verwijzen wij u naar de pagina's van deze afdelingen op deze website.

 

Inschrijfgeld:

Indien men lid wordt is een inschrijfgeld van € 25,00 verschuldigd

 

Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Men is tot het moment van tijdige opzegging steeds lid voor een geheel seizoen. Contributie is voor het gehele seizoen verschuldigd. De contributie behoort te worden voldaan voor aanvang van het seizoen. De voorkeur gaat uit naar het afgeven van een machtiging tot automatische incasso van het contributie. Anders ontvangt u hiervoor een acceptgirokaart namens de penningmeester. Geen acceptgirokaart ontvangen betekend niet dat u geen contributie verschuldigd bent. U dient zich zo spoedig mogelijk bij de penningmeester te melden. De acceptgiro dient binnen 1 maand na ontvangst te worden voldaan. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen ontvangt u een aanmaning. Het contributiebedrag zal in dat geval met € 5,00 worden verhoogd wegens administratiekosten. Na een 2e aanmaning zult u niet meer kunnen deelnemen aan wedstrijden en zullen andere incassomaatregelen worden genomen. Spelende leden worden opgegeven als lid van de KNVB. Zij dienen te beschikken over een spelerspas.

 

Opzegging lidmaatschap

 

Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het seizoen met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand . Opzegging dient dus te geschieden uiterlijk voor 1 juni. Indien niet (tijdig) is opgezegd voor 1 juni van het jaar dan betekent dit dat u nog minimaal een seizoen contributie verschuldigd bent.

Opzegging kan slechts schriftelijk d.m.v. een brief gericht aan de (bovenvermelde) personen waar u zich ook aan kunt melden. Deze brief kunt u deponeren in de brievenbus van de secretaris in het clubgebouw (boven aan de trap bij de bestuurskamer) of sturen naar Postbus 93, 2630 AB Nootdorp.

 

Blessures/verhuizing

 

In geval van (langdurige) blessures of indien u om andere redenen voor langere tijd niet kunt spelen dient u dit te melden bij bovenvermelde personen. Indien u gaat verhuizen bent u verplicht een adreswijziging door te geven aan de ledenadministratie (postvak boven aan de trap bij de bestuurskamer).

 

Restitutie van contributie kan slechts worden toegestaan in uitzonderlijke gevallen. Het bestuur neemt per geval een besluit als minimaal aan de volgende voorwaarden is voldaan: de contributie is reeds geheel voldaan en een verzoek is schriftelijk ingediend bij de secretaris. Verzoeken die niet aan deze voorwaarden voldoen worden niet in behandeling genomen.