• Normen en Waarden

  RKDEO is een vereniging waar iedereen met plezier bezig is met zijn sport, waar het prettig vertoeven moet zijn voor leden, bezoekers en toeschouwers. Zij moeten zich bij ons thuis kunnen voelen. Daarbij geldt dat zij zich houden aan de binnen de vereniging geldende en vastgestelde normen en waarden. Allemaal doen we van alles om zaken zoals onsportief gedrag, ruzie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen. 

  Door de goede naam die RKDEO heeft op het punt van normen en waarden, is de club voor veel leden en ouders een aantrekkelijke vereniging. RKDEO wordt door velen gezien als een vereniging die de normen en waarden hoog in het vaandel heeft en zich hier ook naar gedraagt. Ondanks dat is er ruimte voor verbetering. Bovendien wordt het in de huidige samenleving steeds belangrijker om gewenst gedrag te benoemen, te herkennen en te handhaven. Daarom heeft de vereniging een aantal maatregelen genomen. 

  De kernwaarde van RKDEO is dat prestatie wordt gerealiseerd met en voor elkaar. Leden zijn eensgezind en tonen team- en clubgevoel. Voor alle leden geldt dat zij actief partici-peren in het clubleven. Leden voelen zich betrokken en zijn bereid zich in te zetten voor de vereniging. Op ieders niveau wordt er gestreefd naar een zo goed mogelijke prestatie vanuit een fairplay-instelling. We tonen ons sportief, zowel als spelend lid, als rond het veld. 

  Vanuit deze kenwaarde heeft RKDEO op voor haar belangrijke onderwerpen waarden geformuleerd en deze vertaalt in normen waaraan gedrag getoetst kan worden. De waarden zijn gespecificeerd voor verschillende doelgroepen zoals spelers, leiders, bestuurders, scheidsrechters, ouders en toeschouwers, zodat iedereen kan weten welk ge-drag we van elkaar verwachten. De onderwerpen waarop normen en waarden zijn geformuleerd:

  • Lidmaatschap
  • Sportiviteit;
  • Seksuele Intimidatie en discriminatie
  • Vrijwilligerswerk
  • Taalgebruik
  • Gebruik genotsmiddelen
  • Gedrag om het sportterrein heen
  • Gedrag op de accommodatie
  • Gedrag buiten de sport om

  Wanneer iemand de normen (herhaaldelijk) overschrijdt, kan het bestuur en in een aantal gevallen de technische commissie sancties opleggen. Deze variëren van een berisping tot een schorsing. Over de zwaarste sanctie, royement, beslist de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur. 

  Voor de implementatie van de normen en waarden zijn twee instellingen in het leven geroepen.

  DE COMMISSIE VAN NORMEN EN WAARDEN

  Dit is een door de algemene ledenvergadering ingestelde onafhankelijk adviescommissie. Deze stelt hiertoe jaarlijks een acteplan op. Ze organiseert voorlichtingsbijeenkomsten en bewaakt de vastgestelde gedragsregels. Bovendien onderzoekt de commissie de aange-melde conflicten en adviseert het bestuur over de op te leggen sanctie. Tevens onder-houdt de commissie contacten met de KNVB over cursussen en publicaties. De commissie bestaat uit 5 tot 7 personen benoemd door de algemene ledenvergadering. De werkwijze wordt vastgelegd in een door de algemene ledenvergadering vastgesteld reglement. 

  Commissie Normen en Waarden            
  Voorzitter Louk Heijnders 0683 215 308        
  Lid
  Henk Hoogweg          
  Lid Dick den Hollander          
  Lid            
  Lid          
  Vertrouwenspersoon Ninja Rijnks-Kleikamp

   

  Klik hier voor het reglement "Commissie Normen en Waarden" 

  VERTROUWENSPERSONEN 

  RKDEO is een vereniging waar iedereen plezierig bezig is met sport. Ons doel is, dat onze leden, toeschouwers en ook onze bezoekers zich bij RKDEO thuis voelen. Daarbij geldt dat wij ons houden aan de door onze vereniging vastgestelde normen en waarden. Uiteraard proberen we allemaal onsportief gedrag tijdens de wedstrijd te voorkomen, maar ook problemen als ruzie maken, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie horen NIET bij RKDEO thuis.

  Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een zeer onplezierige, kwetsende omgangsvorm zijn. Gelukkig worden zulke problemen meestal door de betrokken personen zelf uitgesproken en opgelost.

  Maar het zou ook kunnen zijn dat iemand met gevoelens van onmacht, schaamte, woede etc. blijft rondlopen en zich daarover niet kan uitspreken. In zulke gevallen is het goed dat je bij iemand terecht kunt die naar je luistert en die geheimhoudingsplicht heeft. Zo iemand heet vertrouwenspersoon en ....... is verplicht alleen iets te ondernemen wanneer de melder/ster daarmee uitdrukkelijk instemt. Het kan dus ook zijn dat de vertrouwenspersoon alleen maar naar je luistert en wellicht adviseert. 

  Indien jij/u als lid, ouder, vrijwilliger of gast van onze vereniging last hebt van ongewenst gedrag, kun je via de mail contact opnemen met de vertrouwenspersoon van RKDEO (vertrouwenspersoon@rkdeo.nl). 

  Nogmaals: de vertrouwenspersoon behandelt iedere melding strikt vertrouwelijk.

  Wat kunnen wij als vertrouwenspersonen voor je doen?

  * Luisteren

  * Nagaan of bemiddeling mogelijk is.

  * Met de melder/ster nagaan met welke verdere stappen hij/zij akkoord kan gaan.

  * Zoeken naar of bemiddelen bij een oplossing. 

  DE VERTROUWENSPERSOON 

  Mijn naam is Ninja Rijnks-Kleikamp en als moeder van een zoon die in januari 2022 gestart is bij de Nikies onderschrijf ik het belang van een sociaal veilig en stimulerend verenigingsleven. Ik heb een achtergrond in de kunst- en cultuursector op het gebied van inhoud en beleid en woon in 

  Ypenburg. Voetbal is een mooie teamsport en dat moet het bij RKDEO voor iedereen zijn; als speler, ouder, vrijwilliger en als gast. Als je ergens mee zit en weet niet wat je ermee aan kan of moet, stuur dan vooral een e-mail en dan luister ik naar je verhaal.

  Klik hier voor het reglement "Vertrouwenspersonen" 

  Downloads: