• Opzeggen Lidmaatschap

    Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het seizoen met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand Opzegging dient dus te geschieden uiterlijk voor 1 juni. Indien niet (tijdig) is opgezegd voor 1 juni van het jaar dan betekent dit dat u nog minimaal een seizoen contributie verschuldigd bent.

    Opzegging kan slechts schriftelijk d.m.v. een brief gericht aan de personen waar u zich ook aan kunt melden. Deze brief kunt u deponeren in de brievenbus van de secretaris in het clubgebouw (boven aan de trap bij de bestuurskamer) of sturen naar Postbus 93, 2630 AB Nootdorp. Opzeggingen kunnen ook per e-mail worden doorgegeven aan ledenadministratie@rkdeo.nl.

    In geval van (langdurige) blessures of indien u om andere redenen voor langere tijd niet kunt spelen dient u dit te melden bij dezelfde personen. Indien u gaat verhuizen bent u verplicht een adreswijziging door te geven aan de ledenadministratie (postvak boven aan de trap bij de bestuurskamer).

    Restitutie van contributie kan slechts worden toegestaan in uitzonderlijke gevallen. Het bestuur neemt per geval een besluit als minimaal aan de volgende voorwaarden is voldaan: de contributie is reeds geheel voldaan en een verzoek is schriftelijk ingediend bij de secretaris. Verzoeken die niet aan deze voorwaarden voldoen worden niet in behandeling genomen.